TAG: 本土語言

因為怹有彼个價值 2021/02/04 18:26 GHSRobert Ciang 因為怹有彼个價值 (因為它們值得) 我開始學通行个臺語羅馬字佮漢字寫法,因為按呢是上準个溝通方式。 Guá khai-sí o̍h thong-hîng ê Tâi-gí Lô-má-jī kap Hàn-jī siá-huat, in-uī án-ne sī siōng tsún ê kau-thong hong…   , , , ,
媒體應停止操作敵視本土語言 2020/11/13 14:58 GHSRobert Ciang 媒體應停止操作敵視本土語言 有些媒體三不五時就套套例稿報導一些「家長覺得臺語很難教」、「家長反對學校臺語教育」,其實看久了都知道他們的伎倆。 今天又有一篇,說家長抱怨臺語教材都很困難,連家長都不會唸。結果,網友一看,那根本是朗讀比賽的稿子,才不是什麼教材!我我我我我我   , ,
應該是我這輩子第一次聽一整串蒙古語⋯⋯ 2020/09/19 01:14   應該是我這輩子第一次聽一整串蒙古語⋯⋯ 五百字心得: * 原來一部分蒙古人和一部分韓國人長得挺像的,應該真的自古是同一個文化圈吧 #都21世紀了 #同化主義早已被世界一端揚棄 #企盼東亞走出古老的黑暗   , , , , , ,
__多元語言__才讓國族更團結,句點。 2019/10/31 19:02 GHSRobert Ciang __多元語言__才讓國族更團結,句點。 我願意為了拉近與人的距離,去學一點他的語言,甚至自稱 payrang(白浪)(因為優勢族群已經傷害他們太深)。如果遇到馬祖人或大陳義胞或是山東老鄉前輩或二代,也願比照辦理(其實我我我我我我我我我我我   , , , ,
洪惟仁《臺灣社會語言地理學研究》 2019/10/31 03:17 GHSRobert Ciang 洪惟仁《臺灣社會語言地理學研究》 洪惟仁教授是我個人從 2004 起關心臺灣本土語言後,自己在網路上拜讀其著作並深為認同其理念的語言學者。一直都是私淑、神交,直到近年才在 FB 上加了網友。我我我$1430;也有 TAAZE、前衛出版社提供的 $   , , , , ,
第一擺看公視台語台 2019/08/10 17:27 GHSRobert Ciang 第一擺看公視台語台 公視台語台開台咧欲 2 個月矣,昨昏暗時總算有時間看一下(趁陪我丈姆,毋知講啥物个時陣,開一下 YouTube 網路直播,毋是開電視)。堵好節目閣是介紹圖博(藏地)自然、文化个「山嶺面頂个歲月」,聽著全部純正个台語配高畫質親像 Discovery 頻道个科學內容,講真濟科學術語佮專有名詞,足有感覺…   , , , ,