TAG: 閩南語

因為怹有彼个價值 2021/02/04 18:26 GHSRobert Ciang 因為怹有彼个價值 (因為它們值得) 我開始學通行个臺語羅馬字佮漢字寫法,因為按呢是上準个溝通方式。 Guá khai-sí o̍h thong-hîng ê Tâi-gí Lô-má-jī kap Hàn-jī siá-huat, in-uī án-ne sī siōng tsún ê kau-thong hong…   , , , ,
第一擺看公視台語台 2019/08/10 17:27 GHSRobert Ciang 第一擺看公視台語台 公視台語台開台咧欲 2 個月矣,昨昏暗時總算有時間看一下(趁陪我丈姆,毋知講啥物个時陣,開一下 YouTube 網路直播,毋是開電視)。堵好節目閣是介紹圖博(藏地)自然、文化个「山嶺面頂个歲月」,聽著全部純正个台語配高畫質親像 Discovery 頻道个科學內容,講真濟科學術語佮專有名詞,足有感覺…   , , , ,