TAG: 臺語

生平第一次用臺語禱告 2021/09/17 06:18 GHSRobert Ciang 生平第一次用臺語禱告 今天清晨有到教會獻上禮拜聆聽話語及禱告。最近教會提倡開口清楚禱告,我一開始是用華語好好禱告,也蠻火熱的;後半段試著切換到臺語為臺灣向 神感謝以及懇求 khún-kiû,結果禱告到一把鼻涕一把眼淚   , , , ,
臺灣本土語文《聖經》 2021/07/26 08:07 GHSRobert Ciang 臺灣本土語文《聖經》 「信望愛資訊中心」介面,臺語白話字 + 臺漢 + 客語白話字 + 客漢: --- 聖經閱讀 還有其他介面: -閣有「信望愛」較新个介面,所有个版本做伙揀,看起來誠媠 Koh-ū "Sìn-Bōng-Ài" khah sin ê kài-bīn, sóo-ū ê pán-pún tsò-hu…   , , , , ,
港、臺「中文」概念似大不同 2021/02/05 13:02 GHSRobert Ciang 港、臺「中文」概念似大不同 香港網路知識界名人 Cheng Lap 大(我從 20 年前在 PTT 上就結識他,習慣稱「C 大」今天寫了關於漢語語助詞在網路上的效應,裡面提到 " 因為中文的使用者繁多,亦分為不同語言。同樣寫成中文,台灣人心裡唸的可能是台語,香港人心裡唸的是粵語,當然亦有其他。我我我我   , , , , ,
因為怹有彼个價值 2021/02/04 18:26 GHSRobert Ciang 因為怹有彼个價值 (因為它們值得) 我開始學通行个臺語羅馬字佮漢字寫法,因為按呢是上準个溝通方式。 Guá khai-sí o̍h thong-hîng ê Tâi-gí Lô-má-jī kap Hàn-jī siá-huat, in-uī án-ne sī siōng tsún ê kau-thong hong…   , , , ,