TAG: 正書法

因為怹有彼个價值 2021/02/04 18:26 GHSRobert Ciang 因為怹有彼个價值 (因為它們值得) 我開始學通行个臺語羅馬字佮漢字寫法,因為按呢是上準个溝通方式。 Guá khai-sí o̍h thong-hîng ê Tâi-gí Lô-má-jī kap Hàn-jī siá-huat, in-uī án-ne sī siōng tsún ê kau-thong hong…   , , , ,